ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДО УМОВ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Н.М. Савєльєва Харківський національний університет
  • Т.В. Томіліна Харківський національний університет
  • С.І. Герман Харківський національний університет
  • С.В. Кленовська Одеський національний медичний університет
  • С.А. Шнайдер Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-46-4.3

Ключові слова:

стрес, психологічна адаптація, внутрішні ресурси особистості, моральні цінності

Анотація

Стаття присвячена проблемі психологічної адаптації інтернів-стоматологів та викладачів вищого навчального закладу до умов війни. У статті представлена об’єктивна оцінка психологічного стану суб’єктів пізнання і викладачів в перші дні війни. Підкреслюється, що виявлені емоційні, поведінкові та інтелектуальні прояви стресу у інтернів є закономірною реакцією на події, що виходять за рамки їх звичайного життєвого досвіду. У статті робиться наголос на тому, що виважена поведінка викладачів є проявом їх твердої високоморальної позиції. Зазначається, що в реаліях сьогодення особливого значення набуває осмислення особистістю свого внутрішнього світу, пошук тих психологічних ресурсів, які здатні їй допомогти витримувати й долати важкі життєві ситуації. Вказується, що проблема адекватного реагування на стресові ситуації суб’єктів пізнання успішно вирішується за рахунок їх звернення до моральних цінностей та активізації внутрішніх ресурів – інтелектуальних,емоційних і вольових.

Посилання

Губар А.О. Стрес як фактор впливу на адаптацію людини 2010 URL : https://scienceandeducation.pdpu. edu.ua/doc/2010/3_2010/6.pdf

Лазуренко С. І., С. В., Семенов А. М. Адаптація та адаптаційні можливості людини. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2014. № 11. С. 194-207

Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – Л., 1988. 270 с.

Пиаже Ж. Психология интеллекта. – М.: Наука, 1969. 371 с.

Павлик Н. В. Духовна самоактуалізація особистості в юнацькому віці. Горизонт духовності виховання : колективна монографія. Вільнюс : Zuvedra, 2019. С. 407-427.

Боснюк В. Ф. Інтелект як ресурс поведінки рятувальника в оволодінні собою 2010. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2010. Вип.7. С. 55-63.

Гордієнко С. Г. Визначення поняття «інтелектуальна власність»: алгоритм та особливості. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наукових праць. Київ : ІВЦ «Політехніка», 2010. № 4(8). С. 199–205.

Алексапольский А. А. Стилевые и уровневые свойства интеллекта как факторы совладающего поведения: дис. … канд. психол. наук. / Алексапольский А. А. – М., 2008.

Сергиенко Е. А. Контроль поведения: индивидуальные ресурсы субъектной регуляции [Электронный ресурс]. Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2009. N 5(7). URL: http://psystudy.ru

Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 385 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»)

Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования, СПб.: Питер, 2002. 272 с.

Корнилова Т.В. Самооценка в структуре интеллектуально-личностного потенциала человека. Психологический журнал. 2011. Т. 32. № 2. С. 25–35.

Ворон М., Найда Ю. Множинний інтелект: від теорії до практики. Підручник для директора: журнал управлінської компетентності. 2008. № 5. С. 68–72.

Титаренко Т. М., Лєпіхова Л. А. Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді: Науково-методичний посібник. – К. : Міленіум, 2006. 204 с.

Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – М.: Просвещение, 1991. 274 с.

Орлов Ю. М. Саногенное мышление. М.: Слайдинг, 2003. 96 с.

Гільман А.Ю. Психологічні умови формування саногенного мислення студентської молоді : дис… канд. психологічних наук (доктора філософії) : 19.00.07. Національний університет «Острозька академія», Острог, 2017.

Бакаленко Е.К. К проблеме эмоционального постижения мира. Вісник Харківського державного університету. Серія: теорія культури і філософія науки : Харків, 1997. № 339. С. 112-120.

Боснюк В.Ф. Взаємодія інтелектуального та емоційного компонентів особистості. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Харків: ХНПУ, 2012. – Вип. 44. Частина 2. С. 21-28.

Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект и эмоциональная креативность: специфика и взаимодействие. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2020. 356 с.

Рубинштейн С.Л. [и др.]. Основы общей психологии : учеб. пособие.– СПб.: Питер Пресс, 2008. 705 с.

Маляр О. І., Божок Н. О. Психологічний аналіз довільності емоційної регуляції та фрустраційної толерантності особистості. International scientific periodical journal “THE UNITY OF SCIENCE” / publishing office Friedrichstrabe 10, The European Association of pedagogues and psychologists Science, Vienna, 2014. (149). P. 107-110.

Бех І. Д. Духовна культуродомінантність як виховний ідеал, шлях досягнення. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – К., 2006. Вип. 9. С. 6 – 25.

Изард К. Е. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2006. 460 с.

Запорожец А. В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / Под. ред. А. В. Запорожца, Я. З. Неверович. – М., 1986. С. 43 – 50.

Міхова А. Г. Емоції і прояви емоцій: історичний екскурс (стресові та стресоподібні стани). Наука і освіта. 2010. №o 3. С. 95–98.

Кравчук С.Л. Психологічні особливості емоційної стійкості та самоконтролю особистості. Режим доступу: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i26/44.pdf

Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. Казань, 1987. 261 с.

Буслаева М. Ю. Организация образовательной среды педагогического коледжа как условие формирования эмоциональной устойчивости студента. Вестник ЧГПУ. 2009. № 2. С. 12–24.

Thorndike R.L., Hagen E.P. Measurement and Evaluation in Psychology and Education. New Delhi : Wiley Eastern Limited, 1979.

Оніпко З. С. Дослідження сформованості рівня емоційної стійкості у студентів технічного ВНЗ. Науковий журнал «Габітус». 2021. Вип. 23. С. 73-77.

Пилипенко К. В. Формування емоційної стійкості як професійно важливої якості майбутнього практичного психолога: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. : спец. 19.00.07 "педагогічна та вікова психологія". – Київ, 2010. 23 с.

Полілуєва І.В. Основні підходи до аналізу закономірностей емоційно-вольової регуляції діяльності людини. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2016. Вип. 53. С. 186-194.

Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд /Е. П. Ильин. – СПб:Питер, 2011.– 368 с.

Чхартишвили, Ш. Н. Проблема воли в психологии. Вопросы психологии. – 1967. № 4. С. 72-81.

Батыршина А. Р. Подходы изучению вопроса о взаимосвязи интеллекта и воли. Вестник Университета Российской академии образования. 2018. № 3.С. 25-29.

Шамлян К. Дослідження ролі вольових зусиль у життєдіяльності студентів. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2014. № 3. С. 125-134.

Петров И. К., Калин В. К. Возрастные особенности волевых усилий в двигательной активности. Психология воли: сборник научных трудов. Симферополь, 2011. С. 144-159.

Кузнєцов М.А. Вольова регуляції діяльності: основні закономірності, етапи і механізми. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2012. Вип. 43(1). С. 110-128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-15

Як цитувати

Савєльєва, Н., Томіліна, Т., Герман, С., Кленовська, С., & Шнайдер, С. (2023). ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДО УМОВ ВІЙНИ. Вісник стоматології, 121(4), 15–21. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-46-4.3

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>